قديم 11-07-07, 10:09 PM   #1

ابو نور
عضو فعال  رايق

نظام ساب SAP System


ماهو نظام ساب؟
هو مجموعة انظمة ، برامج ومنتجات في معالجة البيانات
Systems, Applications & Products in Data Processing

حقائق:
- تم اكتشافه من قبل الخمسة الاساسيين في IBM عام 1972 م في مدينة والدورف بالمانيا.
- قيادة المزود العالمي وحلول لتجارة برامج الملقمات.
- الاول مبيعا لبرامج التطبيقات التجارية القياسية، مع نسبة 31 % انتشار في السوق.
- رابع اكبر موفر برامج مستقل في العالم.
- متوفر بـ 14 لغة.
- ............... والكثير من الحقائق

اسباب استخدام نظام ساب:
- قاعدة عالمية
- سرعة عالية
- مرونة التغيير (تجاري وتقني)
- مخزون متمدد للادارة المحدودة
- يتيح فرص جديدة
- مشاركة المعرفة
- مركز ابداعي

اقسامه:
SAP
SAP R\3
R\3 software
ABAP\4 programming كلمة ممنوعةكلمة ممنوعةكلمة ممنوعةكلمة ممنوعةكلمة ممنوعةكلمة ممنوعةكلمة ممنوعةكلمة ممنوعة
ABPI programming interface
BWI software
Accelerated SAP methology

والكثير من الاقسام

بعض مسطلحات SAP :

- A -
AAA
Materials Management Automatic Account Assignment (configured with transaction omwb)

ABAP/4

Advanced Business Application Programming/4, the Fourth generation programming كلمة ممنوعةكلمة ممنوعةكلمة ممنوعةكلمة ممنوعةكلمة ممنوعةكلمة ممنوعةكلمة ممنوعةكلمة ممنوعة developed by SAP to develop application programs. The program can be executed/tested without saving the same.

Account determination

System function that determines automatically the accounts in financial accounting to which the amount(s) in question should be posted for the user during any posting transaction.

AM

Asset Management Module

Application Link Enabling

Application Link Enabling (ALE) supports the creation and operation of distributed applications and application integration is achieved via synchronous and asynchronous communication , not via a central database. Provides business-controlled message exchange with consistent data on loosely linked SAP applications.

APO

Advanced Planner & Optimizer

ARIS-Toolset

Tool for creating the graphical models that describe the functionality and integration of the SAP R/3 System.

ATP

Available-to-promise is the quantity of a material or part still available to MRP which can be used for new sales orders.

Authorization

Allowing a person/system/module to have a specified access limitations. An authorization specifies one or more permissible values for each of the authorization fields that are listed in an authorization object.- B -

BC
Basis

Backflush

Material is issued for use in an order. Automatic posting of a goods issue for these components some time after their actual physical issue is termed as backflush. During confirmation, the goods issue posting of backflushed components is carried out.

Background Processing

To schedule a process to happen without coming onto the screen. Data can be processed in the background while other functions are being carried out in parallel on the screen. Some programs can be schedules to run on week ends at a particular time. This is particularly useful for batch processing, taking back-up of data etc.

BAPI

Business Application Programming Interface

Batch Input

Interface to facilitate the transfer of large amounts of either old data or external data to an SAP system.

Batch Processing

The procedure to process large volumes of data at once. The processing can not be modified once processing has begun.

BBP

Business-To-Business Procurement

BDC

Batch Data Communication. Used to define processing mode for a batch input sessions like Displaying all records, Displaying error dialogs, Process sessions in background etc.

BW

Business Information Warehouse- C -
CO
Controlling

CATT

SAP tool for grouping and automating repetitive business transactions for test runs and text modules.

Change Management

Handling of transformation from one environment to another. This could be changing systems internally from one system to another or moving to a new release from the existing system.

Client

A self-contained unit with separate master records and its own set of tables. Typically a Corporation.

Company Code

The smallest organizational unit for which a complete self-contained set of accounts can be drawn up . Will be able provide data for generating balance sheets, profit-loss statements.

CRM

Customer Relationship Management- D -
Dispatcher
The system agent that helps in sending a job to an idle work process by identifying the type of task (ex: update, on-line, batch)


Back to Top
- E -
EA
Each. A unit of measure.

EDI

Electronic Data Interchange

SAP Early watch
The EarlyWatch Service has been developed to take note of any problems that may occur and to coordinate R/3 applications within your system, providing you with Optimal system performance. Early recognition of potential problems in R/3 customer systems is crucial to a problem-free installation. The EarlyWatch team of experts locate bottlenecks and potential problem sources and recommends feasible solutions. Constant system tuning helps you to optimise your system resources.- F -
FI
Financial Accounting Module

SAPfind

Authoring system for developing hypertext books in the R/3 System

FOCUS

Focus On CUStomers- G -
GI
Goods Issue.

GL

General Ledger

GR

Goods Receipt.

GT

Goods Transfer posting.

GUI

Graphical User Interface. Windows like feel and look. User friendly screens to develop and use are provided. The user can simply point the cursor and click the mouse to operate.- H -

Help
All SAP systems are provided with information , in case the user needs more information. In SAP system , place the cursor on the object where you would like to know more information, and press F1 for more details.

Hot site backup

Identical copy of the Production database on a stand-by database host

HR

Human Resources Module
- I -
IDES
International Demonstration and Education System. A sample application provided for faster learning and implementation

Idoc

Intermediate Document. Data container for data exchange between SAP systems or between a SAP system and a Non-SAP system.

IMG

Implementation Guide Hierarchical structure reflecting the R/3 component hierarchy and contains all configuration activities.

Instance

An administrative unit that groups together components of an SAP R/3 system or simply an Application server which has its own set of work process.

IR

Invoice Receipt.

IS

Industry Specific Solutions

InterSAP

InterSAP is REAL TIME COMMUNICATIONS WITH R/3 resulting in immediate on-line transaction processing and transaction formats can easily be adapted to evolving requirements.

ITS

Internet Transaction Server links R/3 Application server to web servers to communicate with Internet.- J -
Job
A continuous chain of programs, using control commands.- K -
None


- L -
LES

Logistics Execution System LIFO

Last in First Out is a valuation procedure according to which the stocks of a material that were last received are the first to be used or sold.- M -
Matchcode
A tool for finding specific record Mainly used to find possible entries for an input field

MAP

Moving Average Price.

MM

Materials Management

MM SRV

Material Management External Services Management

MPS

Master Production Scheduling takes care of those parts or products which greatly influence company profits or which take up critical resources.

MRP

Material Requirements Planning takes into account and plan every future requirement during the creation of order proposals (independent requirements, dependent requirements etc).

MVP

Material’s Valuation Price. The standard price for a standard price material, the moving average price for a moving average price material.- N -


- O -
OLAP

Online Analytical Processing OSS

On-line Service System that helps in users to get fast and effective help from SAP. The user may log-in to OSS system to find a possible solution for a 'bug'. Get the patch ,if any, download and apply to correct the problem.- P -
PCC
Pre-Configured Client. The R/3 Simplification Group’s pre-configured client.

PM

Plant Maintenance

PO

Purchase Order.

PP

Production Planning

PREQ

Purchase Requisition

PRP

Product Requirement Planning

PS

Project System

PLU number

Number under which a price is stored in the POS system of Industry Solution -IS.- Q -
QM Quality Management- R -
RFC
Remote Function Call. Allows to call and process predefined procedures/functions in a remote SAP system.

RFQ

Request For Quote

RI

Reversal of goods Issue.

RMA

Return Material Authorizations

RR

Reversal of goods Receipt.

RT

Reversal of goods Transfer posting- S -
SADT
Structured Analysis and Design Technique

SD

Sales and Distribution

SAPmail

Electronic mail system in SAPoffice with which you can transmit messages.

SAPoffice

The electronic mail system and folder structure in the R/3 System allows you to send documents internally (to other R/3 users in the same system) or externally (to users in other systems).

SAP R/2

SAP R/2 was the first compact software package for the whole spectrum of business applications from the SAP corporation. SAP R/2 runs on mainframes, especially IBM, BS2000 (Siemens' machines) or Amdahl.

Modules of SAP R/2

RF Financial Accounting
RA Assets Accounting
RK Cost Accounting
RK-P Projects
RP Human Resources
RM-INST Plant Maintenance
RM-QSS Quality Assurance
RM-MAT Materials Management
RM-PPS Production Planning and Control
RV Sales and Distribution

SAP R/3

R/3 is the SAP client-server solution It has proved hugely popular in many countries. The solution is available to many more companies than R/2 as a mainframe is not required.

It consists of the following modules:

BC Basis (includes ABAP/4 Programming كلمة ممنوعةكلمة ممنوعةكلمة ممنوعةكلمة ممنوعةكلمة ممنوعةكلمة ممنوعةكلمة ممنوعةكلمة ممنوعة)
AM Asset Management
CO Controlling
FI Financial Accounting
HR Human Resources
IS Industry Specific Solutions
PM Plant Maintenance
PP Production Planning
PS Project System
QM Quality Management
SD Sales and Distribution
MM Materials Management
WF Business Work Flow

SAP Retail

Includes more than 200 new business processes that have been designed specifically for retail purposes. This is the integral part of R/3 release 4.0.

SAProuter

Software module that acts as part of a firewall system.

SAPscript

SAP-own word processing system. The text editor supplied with the R/3 System for creating and editing documentation.

SCOPE

Supply Chain Optimization Planning & Execution

SERM

Structured Entity Relationship Model

Session Log

Record of a batch input sssion run. For each run, a session log is created.

SO

Sales Order

SOP

Sales & Operations Planning Sales & Operations Planning (SOP) is a flexible forecasting and planning tool with which sales, production, and other supply chain targets can be set on the basis of historical, existing, and/or estimated future data. Resource planning can also be carried out to determine the amounts of the work center capacities and other resources required to meet these targets.
- T -U -
UPC
Universal Product Code- V -- W -
WBS
Work Breakdown Structure is a model of a project, that represents in a hierarchy the actions and activities to be carried out in a project.

WF

Business Work Flow: Tool for automatic control and execution of cross-application processes. This involves coordinating the persons involved, the work steps required, the data which needs to be processed (business objects). The main advantage is reduction in throughput times and the costs involved in managing business processes. Transparency and quality are enhanced by its use.- X -
XXL List Viewer
Tool used to configure Microsoft Excel for display and further processing of R/3 application data. The XXL List Viewer facilitates;

Presentation of R/3 data in Excel, taking into account information delivered by R/3 on the structure of the data- Y -
Year-end closing
Annual balance sheet and profit and loss (P+L) statement, which must both be created in accordance with the legal requirements. All assets, debts and accrued and deferred items (balance sheet) as well as all revenue and- Z -
Zero Stock Check
Check or inventory procedure used to increase the level of accuracy in stock figures. If a storage bin becomes empty after a goods movement, the bin is checked as to whether it is really empty or not.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

اتمنى ان اكون وفقت في نقل المعلومة لكم

تحياتي لكم

__________________
البعرة تدل على البعير

ابو نور غير متصل  

قديم 12-07-07, 09:07 PM   #2

ابو نور
عضو فعال  رايق

رد: نظام ساب SAP System


معلومات اضافية

يحتوي نظام ساب على 52 قسم تقريبا
وكل قسم له تخصص معين

لكن القسمين الرئيسين هما :
- مستشار ساب Consultant
- مبرمج ABAP

مستشار - ستختار احد او اغلب هذه التخصصات
Sales & Distrubtion -SD
HRM
FICO
CRM- Customer Relationship Management
MM - Materials Management
BW - Business Information Warehouse
AM - Assets Management

مبرمج ABAP
ABAP لغة مدمجة في SAP وهي كمثل اللغات الاخرى تملك loops , Variables , reports,input output ,..... قريبة من VB ولكن لا يوجد بها Drop&Drag ومعقدة بعض
الشيء اعتقد بسبب قلة المراجع عنها

SAP تأتي في حوالي 17 إسطوانة للتحميل كاملة، وتبلغ كلفة دراستها في معاهد سيمنس حوالي 8000 - 9000 دولار

وظائف SAP جيدة و ذات رواتب عالية ، نظرا لقلة الخبراء فيها... في أرامكو في السعودية SAP مستخدمة في اعمال الشركة وتعتبر أرامكو أكبر عميل ل SAP على ماأذكر.. وأغلب الموظفين فيها أجانب و هنود وللعلم مطلوب عرب

تحياتي

__________________
البعرة تدل على البعير

ابو نور غير متصل  

قديم 12-07-07, 09:19 PM   #3

سلسبـيل
عضو شرف

 
الصورة الرمزية سلسبـيل  رايق

رد: نظام ساب SAP System


شكرا على المعلومات
هل اطلعت على هذا النظام ؟؟
عملت عليه او اخذت مقدمه عنه ؟؟
52 قسم وهل جميعها تدور حول البرمجه ام ماذا ؟؟؟ من غير القسمان الرئيسين ؟؟

__________________

(سُبْحانْ منْ خَلَقْه على رقتهِ ونعومته هالقُمر)

سلسبـيل غير متصل  

قديم 12-07-07, 09:20 PM   #4

سلسبـيل
عضو شرف

 
الصورة الرمزية سلسبـيل  رايق

رد: نظام ساب SAP System


طلع مو هين هالنظام !!!!!!!!

__________________

(سُبْحانْ منْ خَلَقْه على رقتهِ ونعومته هالقُمر)

سلسبـيل غير متصل  

قديم 13-07-07, 01:14 AM   #5

ابو نور
عضو فعال  رايق

رد: نظام ساب SAP System


نعم اطلعت عليه وهو مو بس مو هين


الا جبااااااااااااااااااااار

وناوي اخذ شهادته

الاقسام تختلف مو كلها برمجة

__________________
البعرة تدل على البعير

ابو نور غير متصل  

قديم 13-07-07, 06:02 PM   #6

سلسبـيل
عضو شرف

 
الصورة الرمزية سلسبـيل  رايق

رد: نظام ساب SAP System


ايه لو في غير البرمجه
يعني قسم ممتع شوي وحركات
البرمجه يبي ليها روااقه ومخ فاضي
.....
بس اتوقع يعتمد على اهمية القسم بالنسبه للوظيفه
صح ...

__________________

(سُبْحانْ منْ خَلَقْه على رقتهِ ونعومته هالقُمر)

سلسبـيل غير متصل  

قديم 13-07-07, 06:33 PM   #7

ابو نور
عضو فعال  رايق

رد: نظام ساب SAP System


مثل ما قلت
اهم الاقسام (الاستشارة و البرمجة)

وفي راي الخاص الاستشارة افضل وفيها ترقيات ورواتب اكبر من البرمجة
البرمجة انا جربتها فترة وفعلا كانت هلااااااااااااك
مافي وقت الا بس للصلاة والاكل
والنوم ساعتين بس

__________________
البعرة تدل على البعير

ابو نور غير متصل  

قديم 13-07-07, 08:46 PM   #8

سلسبـيل
عضو شرف

 
الصورة الرمزية سلسبـيل  رايق

رد: نظام ساب SAP System


لا عجل
نشوف لنا شئ يسوى ويكون في وقت للعباده والاجواء الروحانيه
سلام

__________________

(سُبْحانْ منْ خَلَقْه على رقتهِ ونعومته هالقُمر)

سلسبـيل غير متصل  

قديم 14-07-07, 09:30 PM   #9

المحتار
رفض أحزان

 
الصورة الرمزية المحتار  


افكر

رد: نظام ساب SAP System


مشكوووووووووووووووور جدا اخي على المعلومات والشرح الجميل

__________________

المحتار غير متصل  

قديم 15-07-07, 06:05 AM   #10

امير القلوب
كاتب متميز

 
الصورة الرمزية امير القلوب  رايق

رد: نظام ساب SAP System


مشكور اخي على المعلومات

ننتظر الجديد منك

تحياتي اخوكم الجواد السريع

امير القلوب غير متصل  

 

أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

قوانين وضوابط المنتدى
الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
بعض أوامر التشغيل في نظام windows?? mohn2000 منتدى الكمبيوتر والإنترنت 3 26-04-02 05:26 PM

توثيق المعلومة ونسبتها إلى مصدرها أمر ضروري لحفظ حقوق الآخرين
المنتدى يستخدم برنامج الفريق الأمني للحماية
مدونة نضال التقنية نسخ أحتياطي يومي للمنتدى TESTED DAILY فحص يومي ضد الإختراق المنتدى الرسمي لسيارة Cx-9
.:: جميع الحقوق محفوظة 2013م ::.
جميع تواقيت المنتدى بتوقيت جزيرة تاروت 12:04 AM.


المواضيع المطروحة في المنتدى لا تعبر بالضرورة عن الرأي الرسمي للمنتدى بل تعبر عن رأي كاتبها ولا نتحمل أي مسؤولية قانونية حيال ذلك
 


Powered by: vBulletin Version 3.8.7 PL2
Copyright © 2013-1434 www.tarout.info
Jelsoft Enterprises Limited